i-favourite Blog Categories
Hot Tags
Daily News
Posted by:2009-5-15 8:57
心狠白

                     愈来愈不想见陌生生人

                     再这样下去我就发疯了。。。

                        我该怎么办


                                    是放任它们
                                     还是.....
                                        
                    

                       我希望我的脑袋现在是一片空白

                          

                                             在那个   只有我自己的地方。。。。。

                                               真的快撑不下去了
                                               看着眼泪一滴滴地砸在钢琴上
                                                真的好疼
                                                可是回到别人面前
                                               又要装出一副无所谓的样子
                                                真的好疼
                                                装不下去了啊

                                                                                该怎么办?
                                                                        现在连我最喜欢的舞蹈
                                                                         都提不起我的兴趣
                                                                        无论爵士,Rack,Hip还是钢琴
                                                                         都没办法让我笑出口
                                                                         撑了那么久
                                                                         今天终于快撑不下去了,
                                                                         要怎么办

views:4047 Comments:0
rage statistics
Comments
Submit Comment
login
Name:
password:(guest option)
Your Daily News URL(Select):
Title:
Comments
code:
change


  
  Sign in    
Smilies